Onlineschoolfoto

Algemene Voorwaarden ONLINESCHOOLFOTO.NL voor verkoop via onlineschoolfoto.nl

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden genoemd) ONLINESCHOOLFOTO.NL  en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis.

 

1.2 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd.

 

1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon (ook wel de consument) die via de website van ONLINESCHOOLFOTO.NL  een bestelling plaatst .

 

1.4 Leverancier: de producent van de producten die uw schoolfotograaf te koop  aanbiedt via het internet, via ONLINESCHOOLFOTO.NL.

 

1.5 Overeenkomst(en): iedere overeenkomst die tussen ONLINESCHOOLFOTO.NL  en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

1.6 Dienstverlening: de namens of door  ONLINESCHOOLFOTO.NL al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren en verzenden van orders en het versturen van producten.

 

1.7 Bericht(en): iedere mogelijke kennisgeving van ONLINESCHOOLFOTO.NL aan de Klant, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, websites, e-mails, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, brieven, faxen, social media.

 

1.8 Overmacht: elke van de wil van ONLINESCHOOLFOTO.NL onafhankelijk omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ONLINESCHOOLFOTO.NL noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatiestoringen of andere problemen bij ONLINESCHOOLFOTO.NL of de Leverancier.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de ONLINESCHOOLFOTO.NL website ONLINESCHOOLFOTO.NL gaat u stilzwijgend akkoord met de voorwaarden opgenomen in de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden en sluit u stilzwijgend een Overeenkomst af.

 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen over, aanbiedingen tot en Overeenkomsten tussen ONLINESCHOOLFOTO.NL en de Klant, waarbij ONLINESCHOOLFOTO.NL diensten van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren.

 

2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

 

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ONLINESCHOOLFOTO.NL worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen ONLINESCHOOLFOTO.NL en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken in relatie tot de Overeenkomst.

 

2.5 ONLINESCHOOLFOTO.NL heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande Overeenkomst(en), nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en daarvan mededeling is gedaan aan de Klant. Zij treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking of op een latere datum indien zulks in de bekendmaking is vermeld.

 

2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.

 

2.7 Door gebruik te maken van de websites welke aangesloten zijn bij ONLINESCHOOLFOTO.NL en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website in de disclaimer.

 

Artikel 3. Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en)

 

3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van ONLINESCHOOLFOTO.NL is vrijblijvend en bindt ONLINESCHOOLFOTO.NL niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. ONLINESCHOOLFOTO.NL is gerechtigd Overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van ONLINESCHOOLFOTO.NL schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de webwinkel site van ONLINESCHOOLFOTO.NL  middels het invullen van het bestelformulier.

3.3 De Overeenkomst met de Consument wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Consument in staat is en ten tijde van de uitvoer van de Overeenkomst in staat is zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van ONLINESCHOOLFOTO.NL.

 

3.4 ONLINESCHOOLFOTO.NL is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal ONLINESCHOOLFOTO.NL de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.

 

3.5 De Consument is gerechtigd de Overeenkomst met ONLINESCHOOLFOTO.NL op schriftelijke wijze te ontbinden, uiterlijk 7 (zeven) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 4. Prijzen

 

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van ONLINESCHOOLFOTO.NL, uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW.

4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ONLINESCHOOLFOTO.NL geldende omstandigheden.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor iedere bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product.

4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ONLINESCHOOLFOTO.NL op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 

5.1 ONLINESCHOOLFOTO.NL is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van ONLINESCHOOLFOTO.NL.

 

Artikel 6. Overmacht

 

6.1 Indien ONLINESCHOOLFOTO.NL door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

 

6.2 Ingeval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als ONLINESCHOOLFOTO.NL  als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

6.3 ONLINESCHOOLFOTO.NL zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 7. Klachten

 

7.1 ONLINESCHOOLFOTO.NL neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van ONLINESCHOOLFOTO.NL.

 

7.2 ONLINESCHOOLFOTO.NL spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering vande dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij ONLINESCHOOLFOTO.NL. De klacht wordt, indien mogelijk, 5 werkdagen na het ontvangst door ONLINESCHOOLFOTO.NL in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing.

 

8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 

Artikel 9. Leveren van producten

 

9.1 De levering van producten vindt plaats via een (pakket)bezorgdienst.

 

9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product.

 

9.3 ONLINESCHOOLFOTO.NL zal alleen producten leveren in Nederland.

 

9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst,op de bankrekening van ONLINESCHOOLFOTO.NL binnen zijn.                              

 

Artikel 10. Recht van herroeping

 

10.1 Er is geen sprake van Herroepingsrecht. Alle producten die geleverd worden zijn gepersonaliseerde producten die niet retour gestuurd kunnen worden.

 

Artikel 11. Toestemming van de Klant

 

11.1 De Klant geeft ONLINESCHOOLFOTO.NL toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.

Hiermee zijn de voorgaande Algemene Voorwaarden komen te vervallen.

Krimpen aan den IJssel, maart 2014

 

ONLINESCHOOLFOTO.NL | Steenbakkerstraat 7 | 2922 XJ  Krimpen aan den IJssel |